Bestuursrecht


  -

  Nieuws over bestuursrecht | Rechtspraak.nl

 • Tweede Kamer stemt in met einde verplicht digitaal procederen bij rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland
  Kamer ook akkoord met procesvernieuwing in civiele zakenDe Tweede Kamer heeft ingestemd met de intrekking van de KEI-wet uit 2016 zoals die gold voor de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland. Als op een later tijdstip ook de Eerste Kamer instemt, betekent dit dat verplicht digitaal procederen in handelszaken voor de civiele... Read more »
 • Wind­park N33 mag er komen
  Het windmolenpark N33 in de omgeving van Veendam in Groningen kan er komen. In een ruim 200 pagina’s tellende uitspraak van vandaag (29 mei 2019) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de bezwaren tegen het windmolenpark ongegrond verklaard.De Afdeling bestuursrechtspraak heeft alle stukken en onderzoeken bestudeerd en... Read more »
 • Vlaardingse school mocht leerling verbieden religieuze dolk te dragen
  De Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen mocht een sikh leerling weigeren om zijn kirpan (een rituele dolk) te dragen op school. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag. De vader van de leerling vroeg de school om zijn zoon een kirpan te... Read more »
 • Bekostiging nieuwe middelbare scholen van stichting De Ozonlaag terecht geweigerd
  De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media heeft terecht geweigerd om vijf nieuwe middelbare scholen van de Haagse stichting De Ozonlaag te bekostigen. De stichting heeft namelijk niet aangetoond dat de nieuwe scholen voldoende leerlingen zullen trekken. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de... Read more »
 • Aan de grens afgewezen asielzoeker vastzetten is niet altijd toegestaan
  Het is niet in alle gevallen toegestaan om een aan de grens afgewezen asielzoeker vast te houden totdat hij of zij wordt uitgezet. Asielzoekers die nog de mogelijkheid hebben om beroep in te stellen tegen de beslissing om hen de toegang tot Nederland te weigeren, mogen niet worden vastgezet. De... Read more »
 • Rechter beslist steeds vaker over gedwongen opname
  De rechter wordt steeds vaker gevraagd te beslissen over gedwongen opname van mensen die een gevaar vormen voor zichzelf of hun omgeving. Vorig jaar oordeelde de rechter ruim 27 duizend keer over dit soort ‘bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen’ (BOPZ). Het aantal verzoeken is hiermee 2 procent gestegen in vergelijking... Read more »
 • Einduitspraak over vertrouwensbeginsel in het omgevingsrecht
  De toezegging van een bouwinspecteur en andere ambtenaren aan een vrouw uit Amsterdam heeft het gerechtvaardigd vertrouwen opgewekt dat het gemeentebestuur van Amsterdam in haar geval niet tot handhaving over zou gaan. Het gemeentebestuur had om die reden moeten afzien van maatregelen tegen het dakterras van de vrouw. Dat volgt... Read more »
 • PAS mag niet als toestemmingsbasis voor activiteiten worden gebruikt
  Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag niet als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.Op basis van het PAS wordt vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden, alvast toestemming gegeven voor activiteiten die... Read more »
 • Gegevensverwerking (AVG) en gerechtelijke taken
  Wie is toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens door de gerechten? Die vraag stond centraal in een klacht die een rechtsbijstandverlener bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State had ingediend.Anders dan de klager van mening is, heeft de Autoriteit Persoonsgegevens geen bevoegdheid toe te zien... Read more »
 • Rechtspraak moet werkwijze digitale handtekening aanpassen na uitspraken Raad van State
  De Raad van State heeft vandaag geoordeeld dat de Rechtspraak zijn werkwijze bij het digitaal ondertekenen van digitale uitspraken moet aanpassen. De manier waarop zogenoemde ‘tweefactorauthenticatie’ wordt toegepast, is in een aantal gevallen niet betrouwbaar genoeg. Nu er duidelijkheid is over deze kwestie, gaat de Rechtspraak aan de slag met... Read more »